Keurmerk KDR & ROBUUST stopt

11 jaar geleden, op 12 juli 2012 werd de Stichting Keten Duurzaam Rundvlees officieel opgericht.

In de oprichtingsakte is de oorspronkelijke doelstelling van de Stichting als volgt geformuleerd:

Destijds was het Beter Leven keurmerk nog uitsluitend voorbestemd aan Ierse veehouders.

Wij waren van mening dat Nederlandse vleesveehouders zich ook zouden moeten kunnen onderscheiden
op gebied van dierwelzijn én duurzaamheid en zetten daarvoor een meetbaar criteria schema op, waarmee
deelnemende vleesveehouders hun werkwijze konden aantonen. Dit werd en wordt geborgd door een
controle op de naleving van deze criteria door een onafhankelijke controle instantie. Hierdoor kunnen afnemers
van KDR gecertificeerd vlees ervan uitgaan dat de voorwaarden en het verhaal achter dit vlees kloppend is.

Alle Nederlandse vleesveehouders die aan de criteria voldoen, ongeacht ras, waren welkom bij de Stichting KDR.

Vanuit de gezamenlijkheid van de vereniging in ketenverband (wat in 2012 nog bijzonder was) was de Stichting KDR
een betrouwbaar aanspreekpunt met praktijkkennis voor de overheid, voor Wageningen UR en voor
andere organisaties die weinig specifieke kennis hadden van de Nederlandse Vleesveehouderij.

• Via een praktijknetwerk
o Is er een Duurzaamheidsscan ontwikkeld waarmee vleesveehouders hun verduurzaming konden aantonen;
o werd een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) afgedwongen, die voorheen voor onze sector niet bestond;
o is er een hoofdstuk gekomen over de vleesveehouderij in de KWIN Veehouderij;
o en hebben we een bijdrage kunnen leveren aan een aparte registratie voor vleesvee in de antibiotica-database.

• De Rabobank beloonde deelnemers (veehouders, slachterijen, verwerkers, grossiers en slagers) met een mooie rentekorting via de Rabo Impactlening vanwege hun deelname aan de KDR-keten en vleesveehouders die aantoonbaar deelnamen aan KDR kregen voorrang bij de toekenning van pachtcontracten;

• Daarnaast heeft de Stichting KDR een belangrijke bijdrage geleverd aan de dreigende wijziging van het beleid
voor het fokken en houden van dikbilrassen en heeft sindsdien actief deelgenomen aan het Project Natuurlijk Luxe.

• Ook heeft de Stichting KDR weerstand geboden tegen de plots wijzigende Mest/Excretienorm, welke vooral voor stierenmesters in Nederland grote gevolgen zou hebben gehad. Vanuit de Stichting is vervolgens praktijkkennis ingebracht om de nieuwe excretienormen aan te laten sluiten bij de actuele vleesveepraktijk.

• Tenslotte heeft de Stichting KDR er mede voor gezorgd dat de vleesveesector niet is meegezogen in de vooral voor Nederlandse zoogkoeienhouders desastreuze Fosfaatreductieregeling en is er mede door inmenging van de Stichting KDR een zwaarbevochten vrijstellingsmogelijkheid afgedwongen voor de werking van de Fosfaatwet voor vleesveehouders.

Sinds de oprichting van de Stichting KDR in 2012 is er veel veranderd in onze mooie sector.

Iedere keten is zo sterk als z’n zwakste schakel en van een sterke actieve ketensamenwerking is helaas al lange tijd geen sprake meer.

Daarom heeft het bestuur van de Stichting KDR besloten de organisatie van het keurmerk te staken.
De rechten van de keurmerken KDR en ROBUUST blijven in handen van de (slapende) Stichting.

Actieve deelnemers die bezwaar hebben tegen dit besluit, kunnen dit tot en met 31 juli 2023 schriftelijk, onderbouwd kenbaar maken aan het bestuur van de Stichting KDR, via email info@ketenduurzaamrundvlees.nl of per post (p/a Stuivenbergweg 14, 3403 NH te IJsselstein).

Wij wensen iedereen in en om de Nederlandse vee- en vleesveesector veel succes en een goede gezondheid toe.

Author: KDR

Share This Post On